Δευτέρα 03 Οκτ 2022

Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών

 1. Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών είναι:

α. Ο σχεδιασμός και ο ορθολογικός προγραμματισμός των υδραυλικών, λιμενικών και κτηριακών υποδομών.
β. Η οικονομική και ποιοτική μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία αυτών.
γ. Η προστασία του περιβάλλοντος από τις επι πτώσεις των κλιματολογικών αλλαγών στο μέρος που αφορούν στα πλημμυρικά φαινόμενα.
δ. Η προστασία των ακτών από διάβρωση.
ε. Η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου στα υδραυλικά, λιμενικά και κτηριακά έργα.
στ. Η άσκηση τεχνικής εποπτείας στις υδραυλικές, λιμενικές και κτηριακές υποδομές που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από εποπτευόμενους φορείς.
ζ. Η συνεργασία με διαχειριστικές αρχές για τον προγραμματισμό ένταξης έργων των υπηρεσιών αρμοδιότητάς της.
αα. Ο συντονισμός των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν για προετοιμασία και υποβολή προτάσεων ένταξης έργων στο ΕΣΠΑ.

2. Η Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών συγκροτείται από τις ακόλουθες Οργανικές μονάδες:
α. Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων (Δ18).
β. Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19).
γ. Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών (Δ20).
δ. Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών (Δ21).