Δευτέρα 03 Οκτ 2022

Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών

 1. Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών είναι:

α. Ο σχεδιασμός και ο ορθολογικός προγραμματισμός των συγκοινωνιακών υποδομών.
β. Η οικονομική και ποιοτική μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία αυτών.
γ. Η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου στα συγκοινωνιακά έργα.
δ. Η άσκηση τεχνικής εποπτείας στις συγκοινωνιακές υποδομές (περιλαμβανομένων και των σιδηροδρομικών υποδομών) που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από εποπτευόμενους φορείς.
ε. Η συνεργασία με διαχειριστικές αρχές για τον προγραμματισμό ένταξης έργων των υπηρεσιών αρμοδιότητάς της.
αα. Ο συντονισμός των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν για προετοιμασία και υποβολή προτάσεων ένταξης έργων στο ΕΣΠΑ.

2. Η Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών συγκροτείται από τις ακόλουθες Οργανικές μονάδες:
α. Διεύθυνση Οδικών Υποδομών (Δ13).
β. Διεύθυνση Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας (Δ14).
γ. Διεύθυνση Υποδομών Αεροδρομίων (Δ15).
δ. Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16).
ε. Διεύθυνση Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ17).