Δευτέρα 27 2021

Γενική Διεύθυνση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων

1. Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων είναι:

α. Η προαγωγή της οδικής ασφάλειας μέσω σχεδιασμού και υλοποίησης δράσης δημόσιων πολιτικών για τον εκσυγχρονισμό των τεχνικών απαιτήσεων των οχημάτων και την ανάπτυξη αποτελεσματικού συστήματος τεχνικού ελέγχου.
β. Ο σχεδιασμός πολιτικών για την προώθηση της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων.
γ. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ολοκληρωμένης δράσης δημόσιας πολιτικής για τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων.
δ. Η παρακολούθηση υλοποίησης των παραπάνω πολιτικών μέσω της επιτήρησης της αγοράς οχημάτων και του ελέγχου των εμπλεκομένων με σκοπό την προστασία του πολίτη και των επιχειρήσεων.
ε. Η τήρηση των σχετικών μητρώων δια των αρμόδιων τμημάτων.
στ. Η συνεργασία με διαχειριστικές αρχές για τον προγραμματισμό ένταξης έργων των υπηρεσιών αρμοδιότητάς της.
ζ. Ο συντονισμός των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν για προετοιμασία και υποβολή προτάσεων ένταξης έργων στο ΕΣΠΑ.

2. Η Γενική Διεύθυνση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
α. Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων (Δ34).
β. Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων (Δ35).
γ. Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36).