Δευτέρα 27 2021

Γενική Διεύθυνση Μεταφορών

1. Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών είναι:

α. Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των μεταφορών, ως πυλώνα αναπτυξιακής προοπτικής και κοινωνικής συνοχής.
β. Η προώθηση των φιλικών προς το περιβάλλον μεταφορών με σχεδιασμό και επεξεργασία ολοκληρωμένων πολιτικών.
γ. Η παροχή ποιοτικών και ασφαλών υπηρεσιών μεταφορών προς τους πολίτες.
δ. Η ενίσχυση της διεθνούς διασύνδεσης και του ρόλου της Χώρας μας στον τομέα των μεταφορών.
ε. Η παρακολούθηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων φορέων που εκτελούν μεταφορικό έργο, διά των αρμόδιων Διευθύνσεων και Τμημάτων.
στ. Η συνεργασία με διαχειριστικές αρχές για τον προγραμματισμό ένταξης έργων των υπηρεσιών αρμοδιότητάς της.
ζ. Ο συντονισμός των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν για προετοιμασία και υποβολή προτάσεων ένταξης έργων στο ΕΣΠΑ.

2. Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
α. Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών (Δ31).
β. Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών (Δ32).
γ. Διεύθυνση Σιδηροδρομικών Μεταφορών (Δ33).