Τρίτη 23 Ιουλ 2024

Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας

1. Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας είναι:

α. Ο σχεδιασμός ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης για την ανάπτυξη βιώσιμων και ασφαλών μεταφορών στην ελληνική επικράτεια μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας και καινοτομίας.
β. Η βελτίωση της διασυνδεσιμότητας των μεταφορικών μέσων της χώρας τόσο γεωγραφικά, με τα διεθνή και ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, όσο και μεταξύ των μεταφορικών μέσων, μέσω της ανάπτυξης ολοκληρωμένης στρατηγικής για τις πολυτροπικές μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα.
γ. Η διαμόρφωση της στρατηγικής για την ασφαλή κυκλοφορία του συνόλου των χρηστών της οδού, με στόχο τη μείωση των οδικών ατυχημάτων και την επίτευξη υψηλού επιπέδου οδικής ασφάλειας, μέσα από συντονισμένες δράσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
δ. Ο συντονισμός δράσεων οδικής ασφάλειας όλων των εμπλεκόμενων φορέων και η ανάπτυξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων οδικής ασφάλειας.
ε. Η βελτίωση της ποιότητας των ρυθμίσεων για τις μεταφορές της χώρας και την προαγωγή της οδικής ασφάλειας, μέσα από την ενίσχυση της συνεκτικότητας, της σαφήνειας και της νομοτεχνικής επεξεργασίας των κανόνων δικαίου, σύμφωνα με τις αρχές της Καλής Νομοθέτησης.
στ. Η συνεργασία με διαχειριστικές αρχές για τον προγραμματισμό ένταξης έργων των υπηρεσιών αρμοδιότητάς της.
αα. Ο συντονισμός των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν για προετοιμασία και υποβολή προτάσεων ένταξης έργων στο ΕΣΠΑ.

2. Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
α. Διεύθυνση Ανάπτυξης Μεταφορών (Δ29).
β. Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας (Δ30).