Πέμπτη 06 2020
Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019 14:52

Κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία μελέτης και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 118, παρ. 5 του Ν.4412/2016.