Πέμπτη 06 2020
Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019 10:51

Τεύχη Δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών από προσχώσεις στους λιμένες Καμαριώτισσας και Θέρμων Ν. Σαμοθράκης»

  1. Διακήρυξη
  2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
  3. Τιμολόγιο Δημοπράτησης
  4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
  5. Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών
  6. Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.)
  7. Προϋπολογισμό Δημοπράτησης
Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019 10:51