Πέμπτη 06 2020
Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019 14:31

Τεύχη Δημοπράτησης «Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών στο λιμένα Γαυρίου Νήσου Άνδρου»

1. Προκήρυξη Σύμβασης (Όπως δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ)

2. Διακήρυξη

3. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης

4. Τιμολόγιο Δημοπράτησης

5. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

6. Τεχνική Συγγραφή υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.)

7. Τεχνική Περιγραφή

8. Έντυπο οικονομικής Προσφοράς

(όπως παράχθηκε από το σύστημα)

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019 14:32