Δευτέρα 22 Ιουλ 2024
Δευτέρα, 02 Δεκεμβρίου 2019 14:28

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης – Τμήμα Τεχνικών Έργων, του Δήμου Γόρτυνας, κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29.12.2017 τ. Β΄) Απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών της επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8η του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων, ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του κάτωθι αναφερόμενου έργου.

Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ. αριθμό ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση (για το έτος 2019),για τη διεξαγωγή κληρώσεων μέσω Μη.Μ.Ε.Δ., με την υπ. αριθμό 251/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ:7ΜΚΘΩ9Η-ΛΗΜ είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

Τακτικά Μέλη

  1. Ηλιάκης Νεκτάριος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
  2. Κοσμαδάκη Χαρίκλεια, ΠΕ Γεωπόνος

Αναπληρωματικά μέλη

  1. Χουστουλάκης Γεώργιος, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
  2. Κοτσιφάκη Πελαγία, ΤΕ Γεωπόνος

Έργο της παραπάνω διμελούς επιτροπής είναι η διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης και η      εκτύπωση μέσω του συστήματος, του σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης.

για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ», προϋπολογισμού 86.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Η ηλεκτρονική κλήρωση για τον ορισμό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του ανωτέρω έργου θα διεξαχθεί την 5η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019 και ώρα 11: π.μ., μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr)