22 Μαι 2024

Γενική Διεύθυνση Δράσεων Εξωστρέφειας και Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών

Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών είναι:

α. Η αρχική καταγραφή και αξιολόγηση των υφιστάμενων εθνικών Κρίσιμων Υποδομών (ΚΥ), καθώς και των εποπτευόμενων φορέων τους, με σκοπό τον εντοπισμό των κρίσιμων υπηρεσιών, των αλληλεξαρτήσεών τους και των μέτρων ασφάλειας που θα πρέπει να εφαρμόζονται για την επαρκή προστασία και την αύξηση της ανθεκτικότητάς τους σε γνωστές ή άγνωστες απειλές.

β. Η συστηματική αποτίμηση της κρισιμότητας και των αλληλεξαρτήσεων των υποψήφιων εθνικών ΚΥ, με την ανάπτυξη κατάλληλης μεθοδολογίας για την κατηγοριοποίηση των εθνικών κρίσιμων στοιχείων, ως προς το βαθμό των συνεπειών που αναμένεται να προκαλέσει η εκδήλωση απειλών κατά της ασφάλειάς τους, με απώτερο στόχο την ιεράρχηση και εφαρμογή κατάλληλων μέτρων ασφάλειας στις εθνικές ΚΥ.

γ. Η πρόταση μιας Ολιστικής Πολιτικής Ασφάλειας ΚΥ, με σκοπό την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία των εθνικών ΚΥ και τον περιορισμό των συνεπειών που μπορεί να προκληθούν σε μια ΚΥ από την εκδήλωση μιας απειλής σε μια άλλη ΚΥ, εξαιτίας των αλληλεξαρτήσεών τους. Επίσης, η διαμόρφωση ενός Σχεδίου Δράσης, με σαφές και ορισμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων για την υλοποίηση της Πολιτικής Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών της χώρας.

δ. Η άσκηση της αρμοδιότητας του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για τη χάραξη της πολιτικής επί της ασφάλειας των δημόσιων υποδομών και μεταφορών από κοινού με τους κατά περίπτωση συναρμόδιους Υπουργούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

ε. Η διαμόρφωση και εισήγηση προτάσεων, δράσεων και μέτρων στον τομέα της ασφάλειας και πολιτικής προστασίας των υποδομών και μεταφορών της χώρας για την αντιμετώπιση κινδύνων ανεξαρτήτως αιτίας (ειρηνικής περιόδου και περιόδου πολέμου).

στ. Η εκπόνηση εθνικής στρατηγικής και εθνικού σχεδίου δράσης για την ασφάλεια και προστασία των υποδομών και μεταφορών της χώρας.

ζ. Ο συντονισμός, η παρακολούθηση της εφαρμογής και η αξιολόγηση της στρατηγικής στον τομέα της ασφάλειας και προστασίας των υποδομών και μεταφορών.

η. Ο συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών του τομέα της προστασίας και ασφάλειας των υποδομών και μεταφορών για χάραξη εθνικής πολιτικής στα αναφερόμενα θέματα.

Η Γενική Διεύθυνση Δράσεων Εξωστρέφειας και Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α. Διεύθυνση Δράσεων Εξωστρέφειας και Διεθνών Θεμάτων (Δ7)

β. Διεύθυνση Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών (Δ8)

Επικοινωνία:
Ταχ. Διεύθυνση: Φειδιππίδου & Σεβαστουπόλεως 1
Τ.Κ.: 115 26 Αθήνα
Γενικός Διευθυντής: -
Τηλέφωνο: 210 7710174
e-mail: -