Δευτέρα 27 2021
Δευτέρα, 03 Φεβρουαρίου 2020 12:28

372 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/30-7-2012) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εγκρίθηκε η υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ).

Με τις με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013 (ΦΕΚ:2542/Β/10-10-2013), ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014 (ΦΕΚ:2828/Β/21-10-2014), ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-10-2014 (ΦΕΚ:3068/Β/14-11-2014), ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 (ΦΕΚ 2524 Β’ /16-08-2016) Αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ανεστάλη η υποχρεωτική εφαρμογή εξήντα οκτώ (68) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), λόγω της αναγκαιότητας άμεσης επικαιροποίησής τους.

Οι υπόλοιπες τριακόσιες εβδομήντα δύο (372) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) ισχύουν με υποχρεωτική εφαρμογή στα Δημόσια Έργα

 

Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ
1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος
2 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
3 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-06-00 Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα
4 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
5 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00 Προένταση σκυροδέματος
6 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
7 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00 Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος
8 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-01-00 Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών
9 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-02-00 Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού
10 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00 Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων
11 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων
12 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00 Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων
13 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-06-00-00 Ανάπτυξη - εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων
14 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-02-00 Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων
15 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-04-00 Οπλισμένα επιχώματα
16 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-05-00 Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γή
17 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-06-00 Λιθορριπές προστασίας πρανών οδικών έργων
18 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00 Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές
19 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-09-01-00 Εξυγιάνσεις και σταθεροποιήσεις εδαφών με εφαρμογή υδρασβέστου, υδραυλικών κονιών, τσιμέντου και ασβεστούχου ιπτάμενης τέφρας
20 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-01-00 Λιθόκτιστοι τοίχοι
21 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-03-01-00 Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου
22 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-04-05-00 Σφράγιση αρμών κτιρίων
23 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-01-00 Επικεραμώσεις στεγών
24 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-02-01 Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα
25 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-02-03 Επιστεγάσεις με χαλυβδόφυλλα με τραπεζοειδείς νευρώσεις προς τα άνω χωρίς θερμομόνωση
26 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-03-00 Επιστεγάσεις με χαλυβδόφυλλα με τραπεζοειδείς νευρώσεις προς τα κάτω και θερμομονωτικές και στεγανοποιητικές στρώσεις
27 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-02 Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC
28 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-01-01 Ξύλινα καρφωτά δάπεδα
29 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-01-02 Ξύλινα κολλητά δάπεδα
30 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-02-00 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές
31 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-01 Δάπεδα με μοκέτα
32 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-02 Βινυλικά δάπεδα
33 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-08-00 Υπερυψωμένα δάπεδα
34 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-01 Ψευδοροφές με γυψοσανίδες
35 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-02 Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές
36 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-03 Ψευδοροφές με ινοτσιμεντοσανίδες
37 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00 Ξύλινα κουφώματα
38 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-02-00 Σιδηρά κουφώματα
39 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01 Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες
40 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02 Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό
41 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-03 Πυράντοχοι υαλοπίνακες - Πυράντοχοι τοίχοι με υαλότουβλα
42 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-09-00 Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας
43 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-09-01-00 Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα
44 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-01-00 Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος
45 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων
46 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00 Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών
47 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-05-00 Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών
48 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-01-00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες με ραφή
49 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-02-00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής
50 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-03-00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλκοσωλήνες
51 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-04-01 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με σωλήνες πολυπροπυλενίου
52 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-04-02 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με εύκαμπτους ενισχυμένους πλαστικούς σωλήνες
53 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-05-00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους με ραφή
54 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-06-00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους άνευ ραφής
55 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-07-00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με ανοξείδωτους χαλυβδοσωλήνες
56 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-02-01-01 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων με ευθύγραμμους πλαστικούς σωλήνες ελεύθερης ροής
57 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-01-01 Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών αποβλήτων
58 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-01-02 Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων μη οικιακών υγρών αποβλήτων
59 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-01 Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί
60 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-03 Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων υγιεινής
61 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-04-01 Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου με οσμοπαγίδα
62 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-04-02 Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου χωρίς οσμοπαγίδα
63 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-01 Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός κτιρίου (ανοικτής ροής)
64 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-02 Στόμια ελέγχου - καθαρισμού σωληνώσεων αποχέτευσης κτιρίων, εντός ή εκτός φρεατίου
65 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-01-01 Πυροσβεστικές φωλέες
66 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-06-01 Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα
67 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-07-01 Αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως
68 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-08-00 Πυροσβεστικοί σταθμοί
69 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-01-01 Δίκτυα αεραγωγών με μεταλλικά φύλλα
70 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-02-01 Μονώσεις αεραγωγών με υαλοβάμβακα ή πετροβάμβακα
71 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-02-02 Μονώσεις αεραγωγών με αφρώδη ελαστομερή υλικά
72 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-01 Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
73 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02 Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
74 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-03 Εσχάρες και σκάλες καλωδίων
75 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-06 Πλαστικά κανάλια καλωδίων
76 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01 Αγωγοί - καλώδια διανομής ενέργειας
77 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-23-05-00 Συστήματα αδιάλειπτης ηλεκτρικής παροχής (UPS)
78 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-02-01 Προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκοί
79 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-02-02 Προβολοδόμηση γεφυρών με σπονδύλους σκυροδέματος επί τόπου
80 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-02-03 Κατασκευή φορέων γεφυρών με προκατασκευασμένους σπονδύλους
81 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-05-01 Ελαστομεταλλικά εφέδρανα
82 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-06-00 Αρμοί συστολο-διαστολής γεφυρών
83 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-08-00 Σύστημα αποχέτευσης γεφυρών
84 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-09-02 Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και ιστών οδοφωτισμού επί γεφυρών ή τοίχων
85 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-03-00 Αντιρρυπαντική επάλειψη
86 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-05-00 Αντιθαμβωτικές διατάξεις οδών
87 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-06-00 Βαθμιδωτά ρείθρα πρανών και φρεάτια εισροής-εκροής αυτών
88 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-02-01 Στρώση έδρασης οδοστρώματος και επιχωμάτων από σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με υδράσβεστο
89 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-02-02 Στρώση έδρασης οδοστρώματος από σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με τσιμέντο και τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά
90 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-05-01 0Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο αμμοχάλικο (ΚΘΑ)
91 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-07-00 Οδόστρωμα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα
92 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-08-00 Κατασκευή στρώσης ερείσματος από μίγμα αδρανών και φυτικής γής
93 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01 Ασφαλτική προεπάλειψη
94 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-04 Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτική σκυρομαστίχη
95 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-14-00 Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος
96 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-17-00 Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο ανακυκλωμένο μίγμα φρεζαρισμένων ασφαλτικών και υποκείμενων στρώσεων οδοστρωσίας
97 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-18-01 Ασφαλτική επάλειψη προστασίας σταθεροποιημένων στρώσεων οδοστρώματος
98 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-01-00 Αφαίρεση υφιστάμενης οριζόντιας σήμανσης
99 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-03-00 Ανακλαστήρες οδοστρώματος
100 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-04-00 Οριοδείκτες οδού
101 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-05-00 Αφαίρεση πινακίδων και ιστών κατακόρυφης σήμανσης, ή/και επανατοποθέτηση αυτών
102 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-08-00 Πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (ΠΜΜ
103 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-05-05-00 Δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης
104 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-05-06-00 Μόνιμη περίφραξη οδών
105 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-04-00 Υποδομή τηλεφωνοδότησης οδών
106 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-01-01-00 Δάπεδα αεροδρομίων από σκυρόδεμα
107 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-02-01-00 Αρμοί δαπέδων αεροδρομίων από σκυρόδεμα
108 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-04-01-00 Χωνευτοί πλευρικοί φανοί αεροδιαδρόμου υψηλής φωτιστικής έντασης
109 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-04-02-00 Υπερυψωμένοι πλευρικοί φανοί αεροδιαδρόμου
110 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-05-01-00 Ευθύγραμμες μεταφορικές ταινίες αεροσταθμών
111 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-05-02-00 Μεταφορικές ταινίες αεροσταθμών κλειστού βρόχου
112 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-01-01-10 Χάραξη σιδηροδρομικής γραμμής
113 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-02-03-10 Πασσαλώσεις για την εξασφάλιση του άξονα της σιδηροδρομικής γραμμής και των ορίων απαλλοτρίωσης
114 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-10 Γενικές απαιτήσεις στρώσεως σιδηροδρομικών γραμμών - Γεωμετρικές ανοχές - Τυπικές διατομές
115 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-20 Επιδομή σιδηροδρομικής γραμμής
116 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-50 Οριζοντιογραφική και υψομετρική τακτοποίηση γραμμών με βαρέα μηχανήματα γραμμής
117 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-80 Έλεγχος χαρακτηριστικών γραμμής με καταγραφικό όχημα
118 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-02-10 Γενικές απαιτήσεις στρώσης σιδηροδρομικής γραμμής με αρμούς
119 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-10 Στρώση συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) και απελευθέρωση των τάσεων
120 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-50 Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
121 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-52 Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) με τη χρησιμοποίηση συσκευής θέρμανσης
122 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-54 Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) με τη χρησιμοποίηση υδραυλικών εντατήρων
123 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-04-03-10 Επίβλεψη γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ)
124 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-05-03-10 Συντήρηση γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.)
125 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-06-03-30 Ρύθμιση συσκευών διαστολής γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.)
126 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-07-01-10 Αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις σιδηροτροχιών
127 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-07-02-10 Επισκευή βλαβών σιδηροτροχιών, από ολισθήσεις τροχών (πατιναρίσματα), με ηλεκτρόδια αναγόμωσης
128 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-07-03-10 Εσωτερικές συγκολλήσεις αλλαγών τροχιάς συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.)
129 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-07-04-10 Αναγόμωση - συγκόλληση καρδιών αλλαγών σιδηροτροχιών
130 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-03-10 Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «Κ»
131 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-03-20 Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «RN»
132 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-03-22 Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «NABLA» και «SIMPLEX»
133 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-03-30 Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «KS» (SKL12)
134 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-03-34 Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «W14» (SKL14)
135 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-05-10 Κολλητοί μονωτικοί αρμοί (Κ.Μ.Α) τύπου «S»
136 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-14-01-00 Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση εργασιών επιδομής
137 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-01-00 Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων
138 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-02-00 Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων
139 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων
140 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-04-01 Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη ορύγματος με εφαρμογή μεθόδων εκτόπισης του εδαφικού υλικού
141 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-04-02 Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη ορύγματος με εφαρμογή μεθόδων αφαίρεσης του εδαφικού υλικού
142 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-02-00 Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή
143 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-04-00 Βαλβίδες εκτόνωσης στραγγιστηρίων διωρύγων επενδεδυμένων με σκυρόδεμα
144 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-04-01-00 Πορώδες σκυρόδεμα υποδομής επενδύσεων διωρύγων και δεξαμενών
145 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-04-02-00 Σκυροδετήσεις γραμμικών στοιχείων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού
146 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-04-03-00 Κατασκευές υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα με αυξημένες απαιτήσεις υδατοστεγανότητας και αντοχής σε επιφανειακή φθορά και χημικές προσβολές
147 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-04 Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων με τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα
148 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-01 Αρμοκοπές σε πλάκες σκυροδέματος
149 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-02 Ταινίες στεγάνωσης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα (Waterstops)
150 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-03 Πλήρωση διάκενου αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα
151 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-04 Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μαστίχες
152 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-05 Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά
153 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-01 Υπόστρωμα στεγανοποίησης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ από αργιλικά υλικά
154 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-02 Υπόστρωμα στεγανοποιητικής μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ από λεπτόκοκκο διαβαθμισμένο υλικό
155 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-05 Κυλινδρικά σώματα επιφόρτισης - στερέωσης στεγανοποιητικής μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ
156 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-06 Εξαεριστικά στοιχεία μεμβρανών επένδυσης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ
157 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-01 Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC
158 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-06-01 Δίκτυα από σωλήνες υαλοπλισμένου πολυμερούς κατασκευασμένους με περιέλιξη του υαλονήματος (FW-GRP)
159 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-06-02 Δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες ινοτσιμέντου
160 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-03 Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας
161 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-05 Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών
162 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-01 Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων
163 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-06 Προκατασκευασμένα φρεάτια από σκυρόδεμα
164 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-07 Προκατασκευασμένα φρεάτια από πολυμερές σκυρόδεμα
165 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-01 Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο
166 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-02 Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροσυγκολλητές
167 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-03 Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές
168 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-04 Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο
169 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-06 Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων βιομηχανικής προέλευσης
170 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01 Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων
171 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-03 Εγκατάσταση συσκευών ρυθμίσεως ροής ανοικτών διώρυγων
172 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-03-01 Προκατασκευασμένοι μεταλλικοί αγωγοί από κυματοειδή γαλβανισμένη λαμαρίνα
173 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-01-00 Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης
174 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-03-00 Γερανογέφυρες αντλιοστασίων
175 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-04-00 Αεροφυλάκια αντλιοστασίων
176 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-05-00 Σωληνώσεις και συσκευές αντλιοστασίων
177 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-01-00 Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων
178 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-04-00 Αντλητικά συγκροτήματα υδρογεωτρήσεων
179 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-05-00 Καθαρισμός και ανάπτυξη υδρογεώτρησης
180 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-06-00 Δοκιμαστικές αντλήσεις υδρογεώτρησης
181 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-01-00 Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων
182 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-02-00 Αντλήσεις βορβόρου - λυμάτων
183 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-03-00 Αντλήσεις υποβιβασμού υδροφόρου ορίζοντα με well points
184 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-01-00 Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών
185 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-02-00 Υποθαλάσσιες εκσκαφές με χρήση εκρηκτικών υλών
186 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-01-00 Εξυγίανση θαλασσίου πυθμένα με αμμοχαλικώδη υλικά
187 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-02-00 Υποθαλάσσια κατακόρυφα γεωσυνθετικά στραγγιστήρια
188 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-03-00 Υποθαλάσσια διάστρωση γεϋφασμάτων
189 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-04-00 Υποθαλάσσια διάστρωση γεωπλεγμάτων
190 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-05-00 Υποθαλάσσια κατασκευή χαλικοπασσάλων
191 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-04-01-00 Ύφαλες επιχώσεις με κοκκώδη υλικά δανειοθαλάμων ή λατομείου
192 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-04-02-00 Ύφαλες επιχώσεις με κατάλληλα προϊόντα βυθοκορήσεων
193 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-04-03-00 Τεχνητή αναπλήρωση ακτών με επιλεγμένα αμμοχαλικώδη υλικά
194 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-01-00 Πρίσματα λιθορριπής και εξισωτική στρώση αυτών για την έδραση θαλασσίων έργων βαρύτητας
195 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-02-00 Λιθόριππος πυρήνας λιμενικών έργων βαρύτητας
196 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-03-00 Λιθορριπές ανακουφιστικού πρίσματος λιμενικών έργων
197 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-04-01 Πλήρωση κυψελών τεχνητών ογκολίθων λιμενικών έργων με λιθορροπή
198 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-04-02 Πλήρωση κυψελών πλωτών κιβωτίων λιμενικών έργων με λιθορριπή
199 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-06-01-00 Θωρακίσεις πρανών λιμενικών έργων και έργων προστασίας ακτών
200 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-01-00 Συμπαγείς ογκόλιθοι λιμενικών έργων από σκυρόδεμα
201 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-02-00 Κυψελωτοί και ειδικής μορφής τεχνητοί ογκόλιθοι λιμενικών έργων από σκυρόδεμα
202 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-03-00 Ογκόλιθοι θωράκισης πρανών λιμενικών έργων από σκυρόδεμα
203 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-04-00 Προκατασκευασμένα στοιχεία λιμενικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα
204 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-08-00-00 Κυψελωτά κιβώτια λιμενικών έργων από σκυρόδεμα
205 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-01-00 Ανωδομές λιμενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα
206 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-02-00 Ανωδομές λιμενικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα
207 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-03-00 Αρμοί διαστολής ανωδομών λιμενικών έργων
208 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-10-01-00 Λιμενικά έργα βαρύτητας με ύφαλη σκυροδέτηση
209 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-10-02-00 Πλήρωση κυψελών και κενών μεταξύ τεχνητών ογκολίθων ή/και λιμενικών κατασκευών με ύφαλη σκυροδέτηση
210 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-10-03-00 Πλήρωση διακένων στον πόδα υφιστάμενων λιμενικών έργων βαρύτητας ή αποκατάσταση της διατομής τους με ύφαλη σκυροδέτηση
211 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-11-02-00 Χαλύβδινοι πάσσαλοι λιμενικών έργων
212 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-13-01-00 Χυτοχαλύβδινες και χυτοσιδηρές δέστρες πρόσδεσης πλοίων/σκαφών
213 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-13-02-00 Χαλύβδινα, χυτοσιδηρά και ανοξείδωτα εξαρτήματα κρηπιδωμάτων
214 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-14-01-00 Δάπεδα λιμενικών έργων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα
215 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-14-02-00 Δάπεδα λιμενικών έργων από ινοπλισμένο σκυρόδεμα
216 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-14-03-00 Δάπεδα λιμενικών έργων από κυβόλιθους σκυροδέματος
217 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-14-04-00 Αρμοί δαπέδων από σκυρόδεμα λιμενικών έργων
218 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-15-01-00 Πλωτοί προβλήτες / Κυματοθραύστες
219 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-17-01-00 Υποθαλάσσιοι χαλύβδινοι αγωγοί
220 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-17-02-00 Υποθαλάσσιοι αγωγοί από οπλισμένο σκυρόδεμα
221 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-17-03-00 Υποθαλάσσιοι αγωγοί από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)
222 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-17-04-00 Υποθαλάσσιοι αγωγοί από υαλοπλισμένα πολυμερή (GRP)
223 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00 Μέτρα Υγείας - Ασφάλειας και μέτρα προστασίας Περιβάλλοντος κατά την κατασκευή Λιμενικών έργων
224 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-01-00 Φυτεύσεις δέντρων - θάμνων
225 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-01 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά
226 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-02 Εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα
227 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-03 Εγκατάσταση χλοοτάπητα αγωνιστικών χώρων
228 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-03-00 Εγκατάσταση μεσημβριάνθεμου (μπουζίου)
229 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-04-00 Εγκατάσταση χλοοτάπητα πρανών
230 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-05-00 Κορμοδέματα - κορμοπλέγματα - κλαδοδέματα - ξυλοφράκτες - κλαδοπλέγματα
231 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-06-00 Φύτευση φυτών εσωτερικού χώρου
232 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-07-00 Φύτευση πολυετών, μονοετών και βολβωδών φυτών
233 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-08-00 Μεταφυτεύσεις εγκατεστημένων δένδρων - θάμνων
234 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-09-00 Υποστύλωση δένδρων
235 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-01-00 Ανασχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών
236 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-02-01 Άρδευση φυτών
237 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-02-02 Άρδευση χλοοτάπητα - φυτών εδαφοκάλυψης - χλοοτάπητα πρανών
238 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-03-00 Χρήση λιπασμάτων
239 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-03 Κούρεμα χλοοτάπητα
240 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-05-00 Φυτοπροστασία
241 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-06-00 Καταπολέμηση ζιζανίων
242 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-07-00 Καθαρισμός χώρων πρασίνου
243 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-08-00 Βελτίωση χλοοτάπητα
244 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-10-00 Συντήρηση φυτών εσωτερικών χώρων
245 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-07-01-00 Κοπή - εκρίζωση δέντρων και θάμνων
246 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-08-01-00 Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων
247 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-09-01-00 Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού
248 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-01-01-00 Πάσσαλοι δι’ εκσκαφής (έγχυτοι)
249 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-01-02-00 Πάσσαλοι δι’ εκτοπίσεως (εμπηγνυόμενοι πάσσαλοι)
250 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-01-03-00 Μικροπάσσαλοι
251 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-02-02-00 Τοίχοι αντιστηρίξεως από μεταλλικές πασσαλοσανίδες
252 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-02-03-00 Διαφραγματικοί τοίχοι
253 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-02-04-00 Προεντεταμένες Αγκυρώσεις
254 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-02-05-00 Έργα αντιστηρίξεως από οπλισμένη γη
255 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-01-00 Δυναμική συμπύκνωση εδαφών
256 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-02-00 Δονητική συμπύκνωση εδαφών
257 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-03-00 Δονητική Αντικατάσταση εδαφών (Κατασκευή χαλικοπασσάλων)
258 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-05-00 Ενεματώσεις εδάφους
259 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-06-00 Κατακόρυφα Συνθετικά Στραγγιστήρια
260 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-01-01-00 Εργοταξιακός αερισμός σηράγγων
261 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-01-02-00 Εργοταξιακός ηλεκτροφωτισμός σηράγγων
262 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-02-01-02 Υπόγεια εκσκαφή σηράγγων με μηχανικά μέσα ολομέτωπης ή σημειακής κοπής
263 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-02-02-00 Έλεγχος νερών και λάσπης κατά την κατασκευή των σηράγγων
264 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-01-01 Ολόσωμα μεταλλικά πλαίσια αρχικής υποστήριξης σηράγγων
265 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-01-02 Δικτυωτά μεταλλικά πλαίσια αρχικής υποστήριξης σηράγγων
266 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-01-03 Ρυθμιζόμενα (ολισθαίνοντα) μεταλλικά πλαίσια αρχικής υποστήριξης σηράγγων
267 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-02-00 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα υπογείων έργων και σηράγγων
268 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-00 Γενικές απαιτήσεις για τις αγκυρώσεις σηράγγων
269 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-01 Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων σημειακής πάκτωσης με μηχανισμό διαστελλόμενου άκρου (αγκύρια ΕΒ)
270 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-02 Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων σημειακής πάκτωσης μέσω ρητινικής κόλλας (αγκύρια RΒ)
271 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-03 Απλά αγκύρια υποστήριξης σηράγγων τύπου Perfo (αγκύρια SN Perfo)
272 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-04 Απλά αγκύρια υποστήριξης σηράγγων συνεχούς πάκτωσης (αγκύρια SN)
273 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-05 Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων τύπου swellex (αγκύρια SWX)
274 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-06 Απλά αυτοδιατρυόμενα αγκύρια υποστήριξης σηράγγων (αγκύρια SDBr)
275 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-07 Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων συνεχούς πάκτωσης με σφηνούμενο σχιστό σωλήνα (αγκύρια SPL)
276 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-04-00 Υποστήριξη σηράγγων με προεντεταμένες αγκυρώσεις εδάφους (αγκύρια PSA)
277 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-05-00 Δοκοί προπορείας σηράγγων βαρέως τύπου
278 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-06-00 Δοκοί προπορείας σηράγγων ελαφρού τύπου
279 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-07-00 Μικροπάσσαλοι σηράγγων
280 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-08-00 Πλέγματα οπλισμού εκτοξευόμενου σκυροδέματος σηράγγων
281 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-04-01-00 Μόνιμη επένδυση σηράγγων από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα
282 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-04-03-00 Μόνιμη επένδυση με προκατασκευασμένα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα
283 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-03-01 Εξαρτήματα οπών τσιμεντενέσεων σηράγγων
284 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-03-02 Εξαρτήματα οπών αποστράγγισης σηράγγων
285 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-08-01-00 Σύστημα μέτρησης συγκλίσεων επιφανειών και επένδυσης σηράγγων
286 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-08-02-00 Διατάξεις μέτρησης παραμορφώσεων
287 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-01-00 Αδιαπέρατος πυρήνας χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων
288 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-02-00 Ζώνη λεπτοκόκκου φίλτρου χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων
289 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-03-00 Ζώνη χονδροκόκκου φίλτρου -στραγγιστηρίου χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων
290 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-05-02 Λιθορριπή προστασίας κατάντη πρανούς χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων
291 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-01-00 Ειδικό φίλτρο φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος
292 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-02-00 Φίλτρο φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος
293 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-03-00 Μεταβατική ζώνη φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος
294 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-04-01 Σώματα στήριξης φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος από αμμοχάλικα
295 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-04-02 Σώματα στήριξης φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος από βραχώδη υλικά
296 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-05-00 Λιθορριπή προστασίας κατάντη πρανούς φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος
297 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-06-00 Αδιαπέρατη επίχωση φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος
298 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-07-00 Επίχωση από μη διαβαθμισμένα υλικά φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος
299 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-01 Κατασκευή ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων
300 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-02 Στεγάνωση αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με ελαστικές ταινίες
301 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-03 Στεγάνωση αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με μεταλλικές ταινίες
302 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-04 Επάλειψη ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων για διακοπή της συνάφειας των αρμών
303 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-05 Πλήρωση διάκενου αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με εύκαμπτα υλικά
304 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-06 Σφράγιση και στεγάνωση αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων
305 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-07 Προστασία επιφανειών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με επάλειψη στεγανωτικών υλικών
306 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-03-00-00 Φράγματα από ισχνό κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (Σκληρό επίχωμα)
307 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-04-00-00 Φράγματα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (Κ.Σ)
308 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-01-00 Κλισιόμετρα
309 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-02-00 Μαγνητικά μηκυνσιόμετρα κατακόρυφου τύπου (όργανα IDEL)
310 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-03-00 Βάθρα τριγωνομετρικών σημείων
311 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-04-00 Βάθρα μέτρησης επιφανειακών μετακινήσεων
312 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-05-00 Υδραυλικά Καθιζησίμετρα
313 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-06-00 Επιταχυνσιογράφοι ισχυρών δονήσεων
314 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-07-00 Πιεζόμετρα τύπου παλλόμενης χορδής
315 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-08-00 Πιεζόμετρα ανοικτού σωλήνα (τύπου Casagrande)
316 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-09-00 Κυψέλες μέτρησης πιέσεων/ωθήσεων γαιών
317 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-10-00 Σύστημα μέτρησης διαρροών
318 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-11-00 Κύτταρα μέτρησης φορτίου αγκυρίων
319 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-12-00 Κύτταρα μέτρησης φορτίου χαλύβδινων πλαισίων
320 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-13-00 Σταθερά Μηκυνσιόμετρα εντός γεωτρήσεων
321 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-14-00 Σύστημα μέτρησης σύγκλισης υπογείων εκσκαφών με οπτικούς στόχους
322 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-15-00 Σύστημα αυτόματης καταγραφής στοιχείων μέτρησης
323 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-16-00 Τερματικός οικίσκος οργάνων
324 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-01-01 Καθαρισμός επιφανείας σκυροδέματος από αποσαθρώσεις ή ξένα υλικά
325 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-01-02 Προετοιμασία επιφανείας σκυροδέματος για επεμβάσεις επισκευών - ενισχύσεων
326 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-01 Τοπική καθαίρεση σκυροδέματος με διατήρηση του οπλισμού
327 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-02 Τοπική καθαίρεση σκυροδέματος χωρίς διατήρηση του οπλισμού
328 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-03-01 Διάτρηση οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς αποκοπή του υπάρχοντος οπλισμού
329 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-03-02 Διάτρηση οπών σε στοιχεία σκυροδέματος με αποκοπή του υπάρχοντος οπλισμού
330 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-04-00 Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος οφειλόμενης σε διάβρωση του οπλισμού
331 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-05-00 Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος, μη επεκτεινόμενης στον οπλισμό
332 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-06-00 Πλήρης αποκατάσταση διατομής στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα που έχει αποδιοργανωθεί τοπικά
333 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-07-01 Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μικρού εύρους
334 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-07-02 Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μεγάλου εύρους
335 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-08-01 Ενίσχυση - αποκατάσταση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με επικόλληση υφασμάτων από ινοπλισμένα πολυμερή (FRP υφάσματα)
336 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-08-02 Ενίσχυση - αποκατάσταση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με επικόλληση ελασμάτων από ινοπλισμένα πολυμερή (FRP ταινίες)
337 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-09-01 Καθαρισμός επιφανείας αποκαλυφθέντων χαλύβδινων οπλισμών
338 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-09-04 Αποκατάσταση αποκαλυφθέντων ανοιχτών συνδετήρων
339 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-10-01 Ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα με συγκολλήσιμο οπλισμό με ηλεκτροσυγκόλληση πρόσθετου οπλισμού επί του υπάρχοντος
340 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-10-02 Ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα με συγκολλήσιμο υπό προϋποθέσεις οπλισμό με ηλεκτροσυγκόλληση πρόσθετου οπλισμού επί του υπάρχοντος
341 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-11-00 Αγκύρωση νέων ράβδων οπλισμού σε υφιστάμενα στοιχεία από σκυρόδεμα
342 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-12-01 Τοποθέτηση βλήτρων σε στοιχεία από σκυρόδεμα
343 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-12-02 Τοποθέτηση αγκυρίων σε στοιχεία από σκυρόδεμα
344 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-13-01 Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα με επικόλληση χαλύβδινων ελασμάτων
345 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-13-02 Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα με εμφάτνωση πλαισίων από δομικό χάλυβα
346 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-13-03 Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις στοιχείων σκυροδέματος με περίσφιξη διατομών δομικού χάλυβα
347 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-14-00 Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα με μανδύα εκτοξευομένου σκυροδέματος
348 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-01-01 Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας
349 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-01-02 Καθαρισμός επιφάνειας τοιχοποιίας
350 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-01-03 Διεύρυνση αρμών τοιχοποιίας
351 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-01 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα
352 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-02 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός
353 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-03 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με θερμικές μεθόδους
354 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-05-01 Επισκευές μεγάλων ρωγμών τοιχοποιίας με σποραδική αντικατάσταση των λιθοσωμάτων κατά μήκος αυτών (λιθοσυρραφή)
355 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-05-02 Επισκευές μεγάλων ρωγμών τοιχοποιίας με λεπτές οπλισμένες ζώνες συρραφής
356 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-07-00 Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με την εφαρμογή νέου υψηλής αντοχής ή/και οπλισμένου επιχρίσματος
357 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-08-00 Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με κατασκευή νέας επάλληλης τοιχοποιίας
358 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-09-01 Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με μονόπλευρη στρώση οπλισμένου σκυροδέματος
359 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-09-02 Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με αμφίπλευρη στρώση οπλισμένου σκυροδέματος
360 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-03-01-00 Αποσύνδεση τοίχων πλήρωσης από το φέροντα οργανισμό
361 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-03-02-00 Αποκατάσταση ρηγματώσεων τοίχων πλήρωσης
362 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-01-01-00 Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με χρήση εκρηκτικών
363 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-01-02-00 Πλήρεις κατεδαφίσεις με αιωρούμενο βάρος
364 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-01-03-00 Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με μηχανικά μέσα
365 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα
366 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-02 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με θερμικές μεθόδους
367 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-03 Καθαιρέσεις στοιχείων σκυροδέματος με υδροκοπή
368 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-02-02 Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους
369 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-03-01-00 Καθαιρέσεις στοιχείων προεντεταμένου σκυροδέματος
370 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-03-02-00 Εξολκύσεις πασσάλων και πασσαλοσανίδων
371 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-03-03-00 Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεμα επί εδάφους
372 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00 Μέτρα υγείας - ασφάλεια και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις - καθαιρέσεις
Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 03 Φεβρουαρίου 2020 13:24