25 2021
Τετάρτη, 05 Φεβρουαρίου 2020 13:26

Κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων, ανά κατηγορία μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 118, παρ. 5 του ν.4412/2016 της ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ