Τρίτη 14 Ιουλ 2020
Πέμπτη, 06 Φεβρουαρίου 2020 09:49

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για σύμβαση υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στις διαδικασίες ωρίμανσης και υλοποίησης πράξεων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

Η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων προσκαλεί την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.00 πμ., σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, τους κάτωθι οικονομικούς φορείς :

  1. ΜΕΤΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
  2. SALFO ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.
  3. PLANET A.E.
  4. ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., προκειμένου να συνάψει σύμβαση υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων στις διαδικασίες ωρίμανσης και υλοποίησης πράξεων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020.»