Τρίτη 14 Ιουλ 2020
Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020 11:59

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγµάτευσης για την ανάθεση της σύµβασης «Έργα αντιµετώπισης των κατολισθητικών φαινοµένων στις θέσεις Μαυροµούστακο και Μεγάλα Χωράφια του Β.Ο.Α.Κ., στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων»

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδοµών (Ε.Υ.∆.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.) σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής απόφασης, µε την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύµβασης: «Έργα αντιµετώπισης των κατολισθητικών φαινοµένων στις θέσεις Μαυροµούστακο και Μεγάλα Χωράφια του Β.Ο.Α.Κ., στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων», σύµφωνα µε την παρ. 2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32Α του Ν. 4412/ 2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύµφωνα µε το Ν. 4605/2019, σας απευθύνει την παρούσα πρόσκληση προκειµένου να συµµετάσχετε στην διαδικασία διαπραγµάτευσης µε την υποβολή της προσφοράς σας, για την ανάθεση της υπόψη σύµβασης έργου, υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείµενο της υπό ανάθεση σύµβασης «Έργα αντιµετώπισης των κατολισθητικών φαινοµένων στις θέσεις Μαυροµούστακο και Μεγάλα Χωράφια του Β.Ο.Α.Κ., στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων», αφορά στα µόνιµα µέτρα αποκατάστασης των κατολισθητικών φαινοµένων που προκλήθηκαν κατά µήκος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) και συγκεκριµένα στις θέσεις Μαυροµούστακο και Μεγάλα Χωράφια, εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων και των έντονων πληµµυρικών φαινοµένων του Φεβρουαρίου 2019 και στην άµεση απόδοση της κυκλοφορίας στο κανονικό εύρος διατοµής ΒΟΑΚ.

2. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

Η συνολική δαπάνη για το ως άνω έργο ανέρχεται στο ποσό των 7.900.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%) και θα καλυφθεί από τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του ενάριθµου έργου 2019ΣΕ07100002 της ΣΑΕ 071 του 2019.

3. ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Με την παρούσα καθορίζονται οι κανόνες διαπραγµάτευσης ως εξής:

Στοιχείο διαπραγµάτευσης και αντίστοιχα κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάση τιµής.

Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21η Φεβρουαρίου 2020, ηµέρα Παρασκευή ως εξής:

  1. ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., ώρα 10:00 π.µ.
  2. ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε., ώρα 10:15 π.µ.
  3. ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ Α.Τ.Ε., ώρα 10:30 π.µ.