Τρίτη 14 Ιουλ 2020
Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020 13:09

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στην Κέρκυρα, των κ.κ. Περέογλου Δημητρίου, Νταλαμάγκα Σπύρου, Αρβανίτη Γεωργίου και Νικηταΐδη Ιωάννη.

Αναθέτουσα Αρχή

   Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Αντικείμενο Παροχής Υπηρεσιών

     α) Μετακίνηση και διαμονή στην Κέρκυρα, των κ.κ. Περέογλου Δημητρίου, Νταλαμάγκα Σπύρου και Αρβανίτη Γεωργίου από 23 έως 29 Φεβρουαρίου 2020            

       β) Διαμονή του κ. Νικηταΐδη Ιωάννη από 22 έως 29 Φεβρουαρίου 2020            

Κωδικός CPV

34980000-0 ( Ταξιδιωτικά εισιτήρια )

55110000-4 ( Υπηρεσίες ξενοδοχειακών καταλυμάτων )

Προϋπολογισμός

2.090,59€     περίπου:         715,59 €     A.Λ.E: 2420404001

                                           1.375,00 €     A.Λ.E: 2420405001

                                        

Χρηματοδότηση

Τακτικός Προϋπολογισμός του Ε.Φ. 1039203

 

Κρατήσεις

Φόρος εισοδήματος 8%, επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου που αφορά την παροχή υπηρεσιών διαμονής. Επίσης διενεργείται κράτηση: 0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, υπέρ της Α.Ε.Π.Π., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1191/14.03.2017 Κ.Υ.Α. (Β’ 969) και τον ν. 4412/2016 (Α’ 147).

Διαδικασία Ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση

Δικαιολογητικά κατά την Ανάθεση & Εξόφληση

Τα προβλεπόμενα από το ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κανόνες Δημοσιότητας:   Ανάρτηση

(α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής:

www.yme.gov.gr και   www.ggde.gr

(β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020 13:13