Πέμπτη 20 Ιαν 2022
Τρίτη, 03 Μαρτίου 2020 13:50

Τροποποίηση της αρ. πρωτ. Δ24./οικ/14189/18-11-2019 Διαπιστωτικής Πράξης Διαγραφής εργοληπτικών επιχειρήσεων από το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)

Τροποποιούμε την αρ. πρωτ. Δ24./οικ/14189/18-11-2019 Διαπιστωτική Πράξη Διαγραφής εργοληπτικών επιχειρήσεων από το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1γ, του άρθρου 101 του Ν.                3669/2008 (Α' 116), ως εξής:

  1. Διαγράφεται το στοιχείο Α/Α 43, Αρ.Μ.Ε.ΕΠ. : 8296, στη σελ. 3
  2. Διαγράφεται το στοιχείο Α/Α 61, Αρ.Μ.Ε.ΕΠ. : 11680, στη σελ. 3
  3. Διαγράφεται το στοιχείο Α/Α 563, Αρ. Μ.Ε.ΕΠ. : 29781, στη σελ. 19

λόγω εκ παραδρομής συμπερίληψης των ανωτέρω, στις διαγραμμένες ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις από το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.).

Κατά τα λοιπά η εν λόγω διαπιστωτική πράξη παραμένει ως έχει.