24 Απρ 2024
Πέμπτη, 05 Μαρτίου 2020 14:59

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης - Τμήμα Τεχνικών Έργων, του Δήμου Γόρτυνας, κατ' εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29.12.2017 τ. Β') Απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών της επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8η του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων, ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του κάτωθι αναφερόμενου έργου.

Η επιτροπή του όοθοου 5 της υπ. αοιθυό ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση (για το έτος 2020), για τη διεξαγωγή κληρώσεων μέσω Μη.Μ.Ε.Δ., με την υπ. αριθμό 57/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ:Ω76ΠΩ9Η-ΤΑΖ είναι δ/υεληε και αποτελε'ιται από τους παρακάτω υπαλλήλους

Τακτικά Μέλη

  1. Ηλιάκης Νεκτάριος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
  2. Κοσμαδάκη Χαρίκλεια, ΠΕ Γεωπόνος
  3. Χουστουλάκης Γεώργιος, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
  4. Κοτσιφάκη Πελαγία, ΤΕ Γεωπόνος

Αναπληρωματικά μέλη

Έργο της παραπάνω διμελούς επιτροπής είναι η διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης

για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού διανωνισυού του έργου υε τίτλο«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ» προϋπολογισμού 200.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Η ηλεκτρονική κλήρωση για τον ορισμό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του ανωτέρω έργου θα διεξαχθεί την 11η , του μηνός Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00, μέσω της ιστοσελίδας rwww.mimed.aade.ar)