09 Δεκ 2023
Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020 12:33

Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης «Ασφαλτόστρωση δρόμων εντός οικισμών Φαραγγιανά – Αποϊνι – Σοκαρά του Δ. Γόρτυνας» (κλήρωση Μη. Μ.Ε.Δ.)

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης – Τμήμα Τεχνικών Έργων, του Δήμου Γόρτυνας, κατ' εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29.12.2017 τ. Β΄) Απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών της επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8η του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων, ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του κάτωθι αναφερόμενου έργου.

Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ. αριθμό ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση (για το έτος 2020), για τη διεξαγωγή κληρώσεων μέσω Μη.Μ.Ε.Δ., με την υπ. αριθμό 57/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ:Ω76ΠΩ9Η-ΤΑΖ είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020 12:44