Τρίτη 01 Δεκ 2020
Τετάρτη, 22 Απριλίου 2020 14:34

Πρόσκληση για «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής & Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ) στη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών και τευχών δημοπράτησης για την ολοκλήρωση..

 

Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.) σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής απόφασης, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ) στη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών και τευχών δημοπράτησης για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ωρίμανσης για δημοπράτηση του υποέργου: “Κατασκευή παράπλευρων οδών, αποκατάσταση των συνδέσεων με το υφιστάμενο αγροτικό δίκτυο και των προσπελάσεων των παρόδιων ιδιοκτησιών”» της Ε.Ο. Αγρίνιο - Αγ. Βλάσης, με την διαδικασία της παρ. 2, του αρ. 128 του Ν. 4412/2016,

Σας απευθύνει

Την παρούσα πρόσκληση προκειμένου να συμμετάσχετε στην διαδικασία διαπραγμάτευσης με την υποβολή της προσφοράς σας, για την ανάθεση της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ) στη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών και τευχών δημοπράτησης για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ωρίμανσης για δημοπράτηση του υποέργου: “Κατασκευή παράπλευρων οδών, αποκατάσταση των συνδέσεων με το υφιστάμενο αγροτικό δίκτυο και των προσπελάσεων των παρόδιων ιδιοκτησιών”» της Ε.Ο. Αγρίνιο - Αγ. Βλάσης, (κατά την παρ. 2, του άρθρου 128, του Ν. 4412/2016) αφορά στην υποβοήθηση της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ στην σύνταξη των απαιτούμενων μελετών και τευχών δημοπράτησης για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ωρίμανσης για τη δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή παράπλευρων οδών, αποκατάσταση των συνδέσεων με το υφιστάμενο αγροτικό δίκτυο και των προσπελάσεων των παρόδιων ιδιοκτησιών», με σκοπό την αποπεράτωση του τμήματος από Χ.Θ. 1+900 έως Χ.Θ. 7+450 του έργου με τις παράπλευρες οδούς και τις αποκαταστάσεις των συνδέσεων με το υφιστάμενο αγροτικό δίκτυο και ειδικότερα σε:

 • Επικαιροποίηση Μελέτης Οριστικής Σήμανσης - Ασφάλισης αρτηρίας και παράπλευρων οδών.
 • Οριστική μελέτη σήμανσης - ασφάλισης οδών αποκατάστασης αγροτικών προσπελάσεων.
 • Μελέτη Προσωρινής Σήμανσης - Ασφάλισης.
 • Γεωτεχνική Μελέτη Θεμελίωσης Τεχνικού Έργου (Γέφυρας) Γ05.
 • Οριστική Μελέτη Τεχνικού Έργου (Γέφυρας) Γ05.
 • Επαναχάραξη αγωγού ύδρευσης ΔΕΥΑΑ υπό την εγκάρσια οδό κόμβου Κ2.
 • Επικαιροποίηση Οριστικής Μελέτης Ηλεκτροφωτισμού της Ε.Ο.
 • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης
 1. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ
 2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Η δαπάνη της σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%), βρίσκεται εντός των ορίων της περίπτωσης β του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016, δεδομένου ότι αναθέτουσα αρχή της σύμβασης είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και θα καλυφθεί από το ενάριθμο έργο 2017ΕΠ00110005 της ΕΠ0011.

Με την παρούσα καθορίζονται οι κανόνες διαπραγμάτευσης ως εξής:

Στοιχείο διαπραγμάτευσης και αντίστοιχα κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 6η Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ..

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 22 Απριλίου 2020 14:41