Δευτέρα 27 2021
Πέμπτη, 23 Απριλίου 2020 15:09

Τροποποίηση της ημερομηνίας έναρξης ισχύος των εγκεκριμένων εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Δ22/οικ. 1989/12-3-2020 (ΦΕΚ 1437/Β’/16-4-20) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, τροποποιείται η έναρξη ισχύος των εγκεκριμένων εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες.

Ειδικότερα, η ισχύς της με αρ. πρωτ. Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/13-12-19) απόφασης του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, αρχίζει από την 01/09/2020.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 23 Απριλίου 2020 15:14