Τρίτη 14 Ιουλ 2020
Τρίτη, 28 Απριλίου 2020 11:24

Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτηρίων : α) του Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής Αττικής και β) του Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Αττικής

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

 

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Διεύθυνση   Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

Καθαρισμός κτηρίων του Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών : Α) Επί της Λεωφόρου Μαραθώνος, 24ο χλμ, στη Ραφήνα, και Β) Επί της οδού Κιούση 14, στα Μέγαρα, για το χρονικό διάστημα από 15/05/2020 μέχρι και 14/09/2020.

Το αντικείμενο του αιτήματος περιγράφεται στο παράρτημα I.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Από 15/05/2020 έως και 14/09/2020

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

 

Τακτικός Προϋπολογισμός: Ε.Φ. 1039-202, ΑΛΕ 2420204001 [Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας]

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

 

7.500,00 €

Φ.Π.Α.

 

24%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

 

9.300,00 €

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 

Τον Ανάδοχο ειδικά βαρύνουν :

α) *0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 375 του v. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε.

β) *0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Ε.Π.), σύμφωνα με το άρθρο 350 του v. 4412/2016.

* Οι ως άνω κρατήσεις (α) και (β) υπόκεινται περαιτέρω σε παρακράτηση χαρτοσήμου 3% σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου και επιπλέον σε εισφορά υπέρ ΟΓΑ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20%, σύμφωνα με το ν. 4169/1961.

γ) 8% φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (Α΄167).

CPV

 

90911200-8 (Υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 

Απευθείας ανάθεση

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Όπως στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

Όπως στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Μετά την ανάρτηση σχετικής πρόσκλησης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ   ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ

 
  1. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα
  2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου σύμφωνα με τον ν.

4412/2016 Α΄147)

ΚΑΝΟΝΕΣ  

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

 

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gr και www.ggde.gr και β) στο

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων [ΚΗΜΔΗΣ],

www.eprocurement.gov.gr