Τρίτη 01 Δεκ 2020
Δευτέρα, 04 Μαΐου 2020 15:29

Πρόσκληση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών σε διαδικασία διαπραγμάτευσης προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου

Η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. Δ16/ΒΟΑΚ/285/27-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΠΝ8465ΧΘΞ-5ΚΗ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

Προσκαλεί

Τη Πέμπτη 14 Μαΐου 2020 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/ 08-08-2016), τον κάτωθι φορέα:

           ΕΝ-ΠΕ ΕNΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου (κατά το άρθρο 128 παρ. 1 του Ν. 4412/2016) για την υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής (Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης) στην εκπόνηση Μελετών Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στο τμήμα Χανιά Νεάπολη στα πλαίσια των διαδικασιών για την ανάθεση της Σύμβασης Παραχώρησης «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χανιά Ηράκλειο», καθώς και της Σύμβασης «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, και Συντήρηση του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη».

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς στο πρωτόκολλο της Δ16 ορίζεται η 11:00 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 04 Μαΐου 2020 15:30