Τρίτη 01 Δεκ 2020
Πέμπτη, 07 Μαΐου 2020 15:29

Πρόσκληση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών σε διαδικασία διαπραγμάτευσης προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου

Η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης, έχοντας υπόψη την με αριθμ. Δ16/ΣΑΛ/389/07-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΧΘΙ465ΧΘΞ-ΙΑΠ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

Προσκαλεί

Την Δευτέρα 18 Μαϊου 2020σε διαδικασία διαπραγμάτευσης στα γραφεία της στην οδό Καρύστου 5 (5ος όροφος), Αθήνα, σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) τους κάτωθι φορείς:

  • ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Γ. – ΚΕΧΑΓΙΑΣ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ δ.τ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΜ (ώρα 9:00 π.μ.)
  • ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ –δ.τ GEOMATICS AE (ώρα 9:30 π.μ.)
  • ΚΑΤΙΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ώρα 10:00 π.μ.),

προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) στην κτηματογράφηση της ζώνης διέλευσης της υποθαλάσσιας οδικής ζεύξης Σαλαμίνας, στα πλαίσια των διαδικασιών για την ανάθεση της Σύμβασης Παραχώρησης «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ».

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα αποσφράγισης αυτών ορίζεται η 10:30 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 07 Μαΐου 2020 15:32