Τρίτη 14 Ιουλ 2020
Δευτέρα, 11 Μαΐου 2020 15:29

Διεξαγωγή Δημόσιας Κλήρωσης για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης στην εκπόνηση Μελετών Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στο τμήμα Χανιά Νεάπολη

Η διεξαγωγή Δημόσιας Κλήρωσης προς συγκρότηση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.4024/2011, τριμελούς Επιτροπής Αποσφράγισης/ Αξιολόγησης Προσφορών και Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του άρθρου 128, παρ.1 του ν. 4412/2016 για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου (κατά το άρθρο 128 παρ. 1του Ν. 4412/2016) για την υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής (Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης) στην εκπόνηση Μελετών Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στο τμήμα Χανιά Νεάπολη στα πλαίσια των διαδικασιών για την ανάθεση της Σύμβασης Παραχώρησης «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χανιά - Ηράκλειο», καθώς και της Σύμβασης «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χερσόνησος - Νεάπολη»,

στα γραφεία της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16), Καρύστου 5, Αθήνα, την Τρίτη 12 Μαϊου 2020 και ώρα 10.00 π.μ. Η κλήρωση θα γίνει με μέριμνα του Προϊσταμένου του Τμήματος Γ’ της Δ16 κ. Σεραφείμ Μακρή και παρουσία των υπαλλήλων της ίδιας διεύθυνσης κας Ευαγγελίας Γαλανάκη και κου Γρηγορίου Καμενάκη.

Στην κλήρωση θα περιληφθεί το προσωπικό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) (όπως περιλαμβάνεται στην με αρ. πρωτ. 11395/13-2-2018/Δ4/ΥΠΟ.ΜΕ. Απόφαση τοποθέτησης υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών), πλην αυτών που υπηρετούν σε σώματα Επιθεωρητών, καθώς και αυτών οι οποίοι αν και έχουν οργανική θέση την Υπηρεσία, δεν ασκούν καθήκοντα σε αυτή (αποσπασμένοι υπάλληλοι, διατεθειμένοι υπάλληλοι, υπάλληλοι σε γραφεία Υπουργών, Γραμματέων, Γεν. Διευθυντών κλπ).

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 11 Μαΐου 2020 15:42