Παρασκεύη 10 Ιουλ 2020
Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020 11:01

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΤΟΥ Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ»

Ο Δήμος Βέροιας κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/04-12-2017(ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β΄) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ ) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016

                                                                                       

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση-Κατασκευή αθλητικών δαπέδων σε εκπαιδευτήρια του Δ. Βέροιας» συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ και είναι εγγεγραμμένο στον ΚΑ 02.30.7321.005 του Δήμου Βέροιας. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή του άρθρου 5 (παρ.5.4.1) της ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/04-12-2017 απόφασης, η οποία ορίστηκε με την υπ΄ αριθ. 103/2020 απόφαση ΔΣ.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί δυο ημέρες μετά από την δημοσίευση του παρόντος και ώρα 8:00π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr) .