Παρασκεύη 10 Ιουλ 2020
Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020 11:16

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙO∆ΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατά εφαρµογή της

(1) σχετικής , ανακοινώνει τη διενέργεια ∆ηµόσιας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ( µέσω του Μητρώου Μελών Επιτροπών ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργου, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστηµονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.∆.), της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016) , για την Συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ

ΒΟΡΕΙO∆ΥΤΙΚΗΣ          ΚΕΡΚΥΡΑΣ»,      προϋπολογισµού      έργου                                      4.512.500,00                   ευρώ

(περιλαµβανοµένου       του    Φ.Π.Α.)       σε    βάρος    της    πίστωσης   του                                     Π∆Ε,     στον

Κ.Ε.2018ΕΠ52200008 .

Στην κλήρωση ανάδειξης µελών µετέχουν όλα τα µέλη που είναι καταχωρηµένα στο Μ.Η.Μ.Ε.∆. για την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας και µέσω αυτής κληρώνονται τόσο τα τακτικά όσο και τα αναπληρωµατικά µέλη.  

Η ηλεκτρονική κλήρωση , θα πραγµατοποιηθεί στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων επί του 3ου ορόφου στην Σαµάρα 13 , µέσω της ιστοσελίδας www.mimed.ggde.gr , την ∆ευτέρα 18-05-2020 και ώρα 11:00 π.µ,

                                                                                                                                                                              1