Τρίτη 01 Δεκ 2020
Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020 11:27

Τεύχη δημοπράτησης για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Α’ Φάση: Εγκαταστάσεις Αποσκλήρυνσης Νερού και συναφή έργα. Συμπληρωματικές Μελέτες έργων ύδρευσης Κεντρικής και Νότιας Κέρκυρας»

Η Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων (Δ18)
διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία
για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:
«ΥΔΡΕΥΣΗ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Α’ ΦΑΣΗ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ. Συμπληρωματικές Μελέτες έργων ύδρευσης Κεντρικής και Νότιας Κέρκυρας».
Εκτιμώμενης αξίας 983.417,65 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020 11:27