Παρασκεύη 10 Ιουλ 2020
Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020 11:36

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ»

Ο Δήμος Βόλου κατ’ εφαρμογή :

  1. Του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016,
  2. Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-

2017 τ. Β΄).

Θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.), για την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων μελών Επιτροπής Διαγωνισμού (τακτικών και αναπληρωματικών) της περ. (α) παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, του έργου: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, Προϋπολογισμού

300.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. .

Το έργο θα βαρύνει την πίστωση του K.A 64.7311.017 του δημοτικού προϋπολογισμού και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ.      

Θα πραγματοποιηθεί προσθήκη κατ’ έκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων στο υπάρχων καταφύγιο αδέσποτων ζώων, κατασκευή σηπτικής δεξαμενής οπλισμένου σκυροδέματος και απορροφητικής δεξαμενής από τσιμεντόλιθους και θα αντικατασταθεί ο γενικός ηλεκτρολογικός πίνακας.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 18/05/2020 και ώρα 10:15 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας: www.mimed.ggde.gr