Παρασκεύη 10 Ιουλ 2020
Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020 11:23

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης «Συμπληρωματικές εργασίες για την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών παιδικών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λοκρών , κατ’ εφαρμογή :

           1). Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ,

           2). Της παρ. 10εδ. α΄ άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ,

           3). Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών , ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017

                   (ΦΕΚ 4841/29-12- 2017 τ. Β΄)

     Θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης , μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου

Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην

Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr , για την επιλογή μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών)

της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διαγωνισμού έργου.

     Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και

αναπληρωματικών μελών , για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου :           «Συμπληρωματικές εργασίες για την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών παιδικών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου» , Προϋπολογισμού 40.322,58 € (πλέον ΦΠΑ 24%)

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500005

Το έργο αφορά συμπληρωματικές εργασίες επισκευής – κατασκευής σε τρία κτίρια ιδιοκτησίας του Δήμου Λοκρών, στα οποία στεγάζονται παιδικοί σταθμοί της Δ.Κ. Αταλάντης , Δ.Κ. Λιβανατών και Δ.Κ. Μαλεσίνας.

     Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής

που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες

προϋποθέσεις.

     Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 Απόφασης , η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ , με την αριθ. 6/59/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , (ΑΔΑ : 6ΒΘΟΩΛΤ-Ψ0Π)

Είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους :

          

ΗΛΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

Έργο της παραπάνω Επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της

επιτροπής διαγωνισμού του έργου.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 14-5-2020 και ώρα 11:30 π.μ. μέσω

της ιστοσελίδας : www.mimed.ggde.gr