Παρασκεύη 10 Ιουλ 2020
Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020 12:29

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης “Εκτέλεση εργασιών σε σχολικά κτίρια για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Τ.Π.”

Η Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατ’ εφαρμογή

των σχετικών διατάξεων:

  1. Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
  2. Της ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29/12/2017 τ. Β’) απόφασης του

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω της ηλεκτρονικής

εφαρμογής κληρώσεων του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.), για την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων ως μέλη επιτροπής διαγωνισμού έργου (τακτικά και αναπληρωματικά) της περ. (αα) παρ. 8β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή τεχνικών υπαλλήλων, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ,

εγγεγραμμένους στο Μη.Μ.Ε.Δ., με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες έργων, ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:

“Εκτέλεση εργασιών σε σχολικά κτίρια για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Τ.Π.”, προϋπολογισμού 3.499.999,00 ευρώ, του ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η επιτροπή διενέργειας κληρώσεων του άρθρου 5 παρ. 5.4.1 της υπ. αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 Απόφασης, η οποία ορίστηκε για την διενέργεια των ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μη.Μ.Ε.Δ. για το έτος 2019, με την υπ. αριθ. 19/1401-2019 {ΑΔΑ: 9ΦΧΟΩΡ5-Θ4Λ} Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

Τακτικά μέλη

Επώνυμο         Όνομα

Πατρώνυμο

Βαθμός/ΚΑ

Ιδιότητα

ΒασιλόπουλοςΑναστάσιος

Κωνσταντίνος

Α / 4082

Πρόεδρος

ΣταυροπούλουΓεωργία

Αναπληρωματικά μέλη

Βασίλειος

Β / 8928

Γραμματέας

Επώνυμο         Όνομα

Πατρώνυμο

Βαθμός/ΚΑ

Ιδιότητα

Αλμπάνης        Νικόλαος

Σωτήριος

Α / 8669

Πρόεδρος

Στογιαννίδου    Κυριακή

Δημήτριος

Α / 6057

Γραμματέας