Παρασκεύη 10 Ιουλ 2020
Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020 12:34

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης «Διαπλάτυνση σε Τμήματα του δρόμου: Λιβάδια-Λάκκος Μυγερού και Κρανιώτικο αόρι»

Ο Δήμος Μυλοποτάμου προτίθεται να προκηρύξει δημόσιο, ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Διαπλάτυνση σε Τμήματα του δρόμου: Λιβάδια-Λάκκος Μυγερού και Κρανιώτικο αόρι»  με εκτιμώμενη αξία 150.000,00 Ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ (ΜΕΕΠ Α2 τάξη και άνω για έργα οδοποιίας). Το έργο χρηματοδοτείται από το   την Περιφέρεια Κρήτης.

         Κατ΄εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ο Δήμος  θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών της  επιτροπής διαγωνισμού του ανωτέρω  έργου.

Η π