Παρασκεύη 10 Ιουλ 2020
Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020 12:38

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης «Χώρος Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Αλφάς Δήμου Μυλοποτάμου»

Ο Δήμος Μυλοποτάμου προτίθεται να προκηρύξει δημόσιο, ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Χώρος Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Αλφάς Δήμου Μυλοποτάμου» με εκτιμώμενη αξία 160.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΜΕΕΠ Α1 τάξη και άνω για έργα Η/Μ και ΜΕΕΠ Α2 τάξη και άνω για έργα οικοδομικά). Το έργο χρηματοδοτείται από το την Περιφέρεια Κρήτης.

         Κατ΄εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ο Δήμος θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών της επιτροπής διαγωνισμού του ανωτέρω έργου.