Παρασκεύη 10 Ιουλ 2020
Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020 12:39

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΤΡΙΠΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ-ΚΥΝΗΓΙΑΝΑ-ΑΝΩ ΤΡΙΠΟΔΟ-ΚΑΤΩ ΤΡΙΠΟΔΟ-ΛΑΓΚΑ-ΒΕΡΓΙΑΝΑ-ΚΑΛΕΡΓΟ-ΣΚΟΡΔΙΛΟ-ΑΛΦΑ»

Ο Δήμος Μυλοποτάμου προτίθεται να προκηρύξει δημόσιο, ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΤΡΙΠΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ-ΚΥΝΗΓΙΑΝΑ-ΑΝΩ ΤΡΙΠΟΔΟ-ΚΑΤΩ ΤΡΙΠΟΔΟ-ΛΑΓΚΑ-ΒΕΡΓΙΑΝΑ-ΚΑΛΕΡΓΟ-ΣΚΟΡΔΙΛΟ-ΑΛΦΑ» με εκτιμώμενη αξία 770.000,00 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ (ΜΕΕΠ 1Η τάξη και άνω για υδραυλικά έργα και ΜΕΕΠ Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ). Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» της ΣΑΕΠ 0021.

         Κατ΄εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ο Δήμος θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών της επιτροπής διαγωνισμού του ανωτέρω έργου.