Παρασκεύη 10 Ιουλ 2020
Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020 12:43

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ»

Ο Δήμος Μυλοποτάμου προτίθεται να προκηρύξει δημόσιο, ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ» με εκτιμώμενη αξία 630.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΜΕΕΠ 1Η τάξη και άνω για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020.

         Κατ΄εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ο Δήμος θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών της επιτροπής διαγωνισμού του ανωτέρω έργου.