Παρασκεύη 10 Ιουλ 2020
Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020 12:47

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης «Βελτίωση κοινοτικής οδοποιίας Καλύβου»

Ο Δήμος Μυλοποτάμου προτίθεται να προκηρύξει δημόσιο, ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση κοινοτικής οδοποιίας Καλύβου» με εκτιμώμενη αξία 120.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΜΕΕΠ Α2 τάξη και άνω για έργα οδοποιίας). Το έργο χρηματοδοτείται από το την Περιφέρεια Κρήτης.

         Κατ΄εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ο Δήμος θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών της επιτροπής διαγωνισμού του ανωτέρω έργου.