Παρασκεύη 10 Ιουλ 2020
Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020 12:23

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης "Προσθήκη στεγάστρου στις κερκιδες του γηπέδου της Τ.Κ. Μαυροβουνίου”

O Δήμος Σκύδρας, κατ' εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής απόφασης, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8(η) του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 18-05-2020 και ώρα 11:00 π.μ. και αφορά στην επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: ” Προσθήκη στεγάστρου στις κερκιδες του γηπέδου της Τ.Κ. Μαυροβουνίου ” εκτιμώμενης αξίας 71.003,67€ (χωρίς φ.Π.Α. 24%).

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.