Παρασκεύη 10 Ιουλ 2020
Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020 12:59

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΕΧΝΗΣ»

Ο Δήμος Χαλκιδέων, κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ / 61034/ΦΝ 466/ 04.12.2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β΄) απόφασης του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων ( Μη.Μ.Ε.Δ) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8(η) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού του κάτωθι αναφερόμενου έργου.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο ηλεκτρονικό μητρώο ( Μη.Μ.Ε.Δ) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ΄αριθμ ΔΝΣ / 61034/ΦΝ 466/ 04.12.2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β΄) απόφασης , η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ , με την υπ΄αριθμ 43-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής , είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους :

1. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ του Αναστασίου , Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5 - ΧΡΗΣΤΗΣ

2. ΠΑΠΑΝΕΣΤΗ ΔΑΦΝΗ του Νικολάου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3 – ΧΡΗΣΤΗΣ

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας κλήρωσης.

Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του κάτωθι έργου :

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΕΧΝΗΣ», προϋπολογισμού μελέτης 120.967,74€ ( χωρίς ΦΠΑ 24 %) με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ με ΚΑΕ 30-7311.0015.

Η ηλεκτρονική κλήρωση του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15/ 05 /2019 και ώρα 12.00 π.μ μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr)