Παρασκεύη 10 Ιουλ 2020
Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020 13:02

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΘΩΝΑ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ»

Η Τεχνική Υπηρεσία της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  2. Την Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841 B΄/29.12.2017) «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.»

α) Πρόκειται να προβεί στην διεξαγωγή δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΘΩΝΑ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ» προϋπολογισμού

2.470.098,70 €, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδ. ΣΑ ΕΠ0081 με κωδικό έργου 2017ΕΠ00810044 και κωδικό MIS 5008088, σύμφωνα με

Τεχνική Υπηρεσία                                                                                                                                                                                    Σελ. 1/ 2                                

την με αρ. πρωτ. 4861/02.10.2017 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 1046/20.02.2019 απόφαση.

β) Θα πραγματοποιήσει ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ) που τηρείται στην ιστοσελίδα www.mimed.grτην Τρίτη, 19/05/2020 και ώρα 10:00,για την επιλογή των τεχνικών υπαλλήλων που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού του παραπάνω αναφερομένου έργου.