Παρασκεύη 10 Ιουλ 2020
Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020 13:30

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης της μελέτης:«Μελέτη τεχνικών επεμβάσεων στην κτηριακή υποδομή του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ στη Βιομ. περιοχή της Θεσ/νίκης» του έργου:«Επιχορήγηση του ΕΣΥΠ για επεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας και της βιωσιμότητάς του»

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προτίθεται να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό με  ανοικτή διαδικασία για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος , προυπολογισμού 14.919,35 €
(πλέον Φ.Π.Α.),που αφορά σε ομάδα μελετητών εγγεγραμμένων στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στις ακόλουθες κατηγορίες συνολικά:

α)Υδραυλικών Έργων, κατηγορίας 13
β)Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες, κατηγορίας 21

Η παρούσα μελέτη αφορά συμπληρωματική μελέτη για αντιμετώπιση των προβλημάτων εισροής υπογείων υδάτων στο κτίριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας στη Βιομηχανική Περιοχή της
Θεσσαλονίκης.