Δευτέρα 06 Ιουλ 2020
Τρίτη, 19 Μαΐου 2020 16:54

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής για την αποκατάσταση των χαρακτηρισμένων Νεωτέρων Μνημείων «Δημαρχείο», Μέγαρο WIX», και «Κατοικία Μούτουλα, επί των οδών Κύπρου 8-10 και Εθνάρχου Μακαρίου 12 στο Δήμο Καβάλας»

Ο Δήμος Καβάλας προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής για την αποκατάσταση των χαρακτηρισμένων Νεωτέρων Μνημείων «Δημαρχείο», Μέγαρο WIX», και «Κατοικία Μούτουλα, επί των οδών Κύπρου 8-10 και Εθνάρχου Μακαρίου 12 στο Δήμο Καβάλας»

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε € 711.926,73 € (χωρίςΦ.Π.Α. 24%) για τις κατηγορίες:

  • Μελέτη κατηγορίας 16 «Μελέτες Τοπογραφίας»
  • Μελέτη κατηγορίας 6 «Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων»
  • Μελέτη κατηγορίας 7 «Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες»
  • Μελέτη κατηγορίας 8 «Στατικές Μελέτες»
  • Μελέτη κατηγορίας 9 «Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές”
  • Τεύχη Δημοπράτησης
  • Απρόβλεπτες Δαπάνες