Πέμπτη 09 Ιουλ 2020
Τρίτη, 19 Μαΐου 2020 16:57

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Καβάλας»

Ο Δήμος Καβάλας προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Καβάλας»

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε € 947.543,67 € (χωρίςΦ.Π.Α. 24%) για τις κατηγορίες:

  • Μελέτη κατηγορίας 01 «Χωροταξικές Μελέτες» : 269.579,69 € συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων εργασιών 15%
  • Μελέτη κατηγορίας 02 «Πολεοδομικές Μελέτες»: 269.579,69 € συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων εργασιών 15%
  • Μελέτη κατηγορίας 13 «Μελέτες Υδραυλικών Έργων»: 100.570,41 € συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων εργασιών 15%
  • Μελέτη κατηγορίας 16 «Μελέτη Τοπογραφίας»: 150.622,53 € συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων εργασιών 15%
  • Μελέτη κατηγορίας 20 «Μελέτες και έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές»: 125.442,72 € συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων εργασιών 15%
  • Μελέτη κατηγορίας 27 « Περιβαλλοντικές Μελέτες»: 31.748,63 € συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων εργασιών 15%