Πέμπτη 09 Ιουλ 2020
Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020 12:10

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ»

Η Διεύθυνση Τεχνικών έργων της Π. Ε. Ευρυτανίας, κατ’ εφαρμογή :
1) . Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016,
2) . Τ ης παρ. 10εδ. α' άρθρου 221 του Ν. 4412/2016,
3) . Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών , ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β')
Θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διαγωνισμού έργου.
Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», Προϋπολογισμού: 1.199.999,99€.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 566. Το έργο αφορά την υλοποίηση παρεμβάσεων για τη συντήρηση και βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ευρυτανίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια των συγκοινωνιών.
Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 Απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ, με την αριθ. 165/22840 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων ΠΕ, (ΑΔΑ:69Ρ07ΛΗ-ΡΥΧ), είναι τριμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους: 
1) Παπαροϊδάμη Μαρίνα, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.
2) Τριχιά Μαρία, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
3) Καρακώστα Αικατερίνη, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
Έργο της παραπάνω Επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21/5/2020 και ώρα 10:00 μέσω της ιστοσελίδας: www.mimed.ggde.gr.
Η παρούσα ανακοίνωση , σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών , θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες: α) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde.gr