Δευτέρα 06 Ιουλ 2020
Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020 13:57

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»

Γνωστοποιούμε ότι την Πέμπτη 21-05-2020 και ώρα 08:00 π.μ θα διεξαχθεί εκ νέου δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής κληρώσεων του μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ) για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ». Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 13.709,68 € χωρίς Φ.Π.Α. (17.000,00€ με 24% ΦΠΑ).