Πέμπτη 09 Ιουλ 2020
Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020 14:11

Ανακοίνωση διενέργεια κλήρωσης ΜΗΜΕΔ για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου έργου «Υλοποίηση και συντήρηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τα Σχολικά Κτίρια του Δήμου»

Ο Δήμος Κορυδαλλού, κατ' εφαρμογή των ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ4841/29-12- 2017 τ. Β') απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. ΔΝΣ/ΟΙΚ.21137/ΦΝ 466/15-03-2018 (ΦΕΚ 1511/Β'/02-05-2018)απόφαση, θα πραγματοποιήσει δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8 του άρθρου 221 του ν.4412/2016.
Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την ανάδειξη τριών (3) τακτικών μελών, κατηγορίας ΠΕ ή TE και των αναπληρωματικών τους, για την συγκρότηση Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου «Υλοποίηση και συντήρηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τα Σχολικά Κτίρια του Δήμου».
Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη - τεχνικοί υπάλληλοι που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας με βάση την έδρα της αναθέτουσας αρχής και πληρούν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 4 της υπ' αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 ( ΦΕΚ 4841/Β'/29-12-2017) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. ΔΝΣ/ΟΙΚ.21137/ΦΝ 466/15-03-2018 (ΦΕΚ 1511/Β'/02-05-2018)απόφαση.
Οι χρήστες για διεξαγωγή κληρώσεων της εφαρμογής ΜΗΜΕΔ, ορίστηκαν με την αρ. 42/11-03- 2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΨΟ2ΩΛΩ-ΦΣΝ) για το έτος 2020 και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους :
1 Δημήτρης Παπούλης ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
2 Γ εώργιος Τζανέτος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
2 Αντωνία Καμπουράκη ΔΕ - Τεχνικών Δομικών Έργων


Αρμοδιότητα των παραπάνω χρηστών είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την
επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Υλοποίηση και συντήρηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τα Σχολικά Κτίρια του Δήμου», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 484.990,19€ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Το υπ' αρ. πρωτ. 6039/08-04-2020 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 20REQ006564616 2020-04-13, την Α.Α.Υ. 403/05-05-2020 απόφαση Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών του ΚΑΕ:64.7326.0001
Την έγκριση πολυετούς πρωτογενούς αιτήματος με ΑΔΑΜ:20REQ006672935 2020 - 05-08, και με ΑΔΑ: Ψ4ΔΨΩΛΩ-64Υ.
Πηγή χρηματοδότησης: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» Υπουργείο Εσωτερικών.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 και του όρους της σχετικής Διακήρυξης.
Σας γνωστοποιούμε ότι η ηλεκτρονική κλήρωση για την συγκρότηση Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του ανωτέρου έργου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27-05-2020 και ώρα 12:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr), στο γραφείο του Τμήματος Μελετών του Δήμου Κορυδαλλού.