Δευτέρα 06 Ιουλ 2020
Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020 16:07

Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης «Αποκατάσταση κατεστραμμένου τμήματος οδού 1ου χλμ Βαρβάρας-Ν. Μαδύτου»

Ο Δήμος Αριστοτέλη προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), σύμφωνα με τις διατάξεις πού διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση την τιμή , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης τού έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ 1ΟΥ ΧΛΜ ΒΑΡΒΑΡAΣ - ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ»

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 107.500,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ποσού για αναθεώρηση, απολογιστικά και Φ.Π.Α.

Εξ αυτών ποσόν 78.392,67 Ευρώ αφορά τη συνολική δαπάνη εργασιών (συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. & Ο.Ε. και των απροβλέπτων δαπανών), ποσόν 505,32 Ευρώ την αναθεώρηση, ποσόν 7.795,58€ (κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) και Εργολαβικό Όφελος 18% (επί των Απολογιστικών)) και ποσόν 20.806,45 Ευρώ τον Φ.Π.Α.

           Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ055.