Τρίτη 14 Ιουλ 2020
Τρίτη, 26 Μαΐου 2020 12:11

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ε/Ο ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ”

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας κατά εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017   (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β΄)   απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών και όπως αυτή έχει τροποποιηθεί , θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.)   για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8η του αρθ. 221 του Ν. 4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ε/Ο ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ” , προϋπολογισμού 460.000,00ευρώ

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29-05-2020 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας του ΜηΜΕΔ https://mimed.ggde.gr/παρουσία των κατωτέρω υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Λευκάδας :

1. Ευάγγελος Μοσχονάς Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α΄

2. Αλεξία Κότσαλη Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ/Α΄

οι οποίοι σύμφωνα με την αριθμ. Απόφαση 67-03/22-01-2020 ( ΑΔΑ: 601Θ7ΛΕ-Φ0Ε)της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ορίστηκαν ως μέλη επιτροπής για την διεξαγωγή κληρώσεων συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμού έργων έτους 2020.

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης.

Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες :

α) της Π.Ε. Λευκάδας www.lefkada.gr, www.pin.gov.gr,

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών:www.ddde.gr.