Τρίτη 14 Ιουλ 2020
Τρίτη, 26 Μαΐου 2020 16:49

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ (ΝΕΟ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ) ΠΡΟΣ ΡΕΓΓΙΝΙ - ΜΟΔΙ - ΠΕΟ ΛΑΜΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΜΟΔΙΟΥ»

Η Δ/νσηΤεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατ' εφαρμογή:

  1. Της παρ.(α) παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
  2. ΤηςΑπόφασηςΥπ.ΥποδομώνκαιΜεταφορώνΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017
  3. Της με αριθμ.πρωτ.5931/237/10-01-2020 απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

(ΦΕΚ4841/29-12-2017 τ.Β').

Α) Προτίθεται να προβεί σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του υποέργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΜΟΔΙΟΥ», του έργου «ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ (ΝΕΟ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ) ΠΡΟΣ ΡΕΓΓΙΝΙ - ΜΟΔΙ - ΠΕΟ ΛΑΜΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΜΟΔΙΟΥ» προϋπολογισμού 2.200.000,00 € (με Φ.Π.Α.) που χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ:766, Κ.Α.Ε:2013ΕΠ76600001

B) Θα προβεί στην διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, την Παρασκευή 29/05/2020 και ώρα 10:00, για την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού του ως άνω έργου.