Τρίτη 14 Ιουλ 2020
Τρίτη, 26 Μαΐου 2020 16:56

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΥΠΑΤΗΣ»

Η Δ/νσηΤεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατ' εφαρμογή:

  1. Της παρ.(α) παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
  2. ΤηςΑπόφασηςΥπ.ΥποδομώνκαιΜεταφορώνΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017
  3. Τηςμεαριθμ.πρωτ.5931/237/10-01-2020απόφασηςτηςΔ/νσηςΤεχνικώνΈργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

(ΦΕΚ4841/29-12-2017 τ.Β').

Α) Προτίθεται να προβεί σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΥΠΑΤΗΣ», προϋπολογισμού 2.100.000,00 € (με Φ.Π.Α.) που χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ:066, Κ.Α.Ε:2018ΕΠ06600050

B) Θα προβεί στην διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, την Παρασκευή 29/05/2020 και ώρα 10:00, για την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού του ως άνω έργου.