Τρίτη 14 Ιουλ 2020
Τρίτη, 26 Μαΐου 2020 17:10

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΤΩΝ 2020-2021»

Ο Δήμος Μαραθώνος κατ΄ εφαρμογή των ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 (ΦΕΚ 4841Β΄/29-12-2017) και ΔΝΣ/οικ. 21137/ΦΝ466 (ΦΕΚ 1511Β΄/2-5-2018) Αποφάσεων του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ.8η του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΤΩΝ 2020-2021», προϋπολογισμού 399.999,55 €

(συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%), το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ (Κ.Α. 30.7323.89 και Κ.Α.30.7323.90), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας, που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

            Η        επιτροπή        του        άρθρου        5        της        υπ.        αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017

(ΦΕΚ 4841Β΄/29-12-2017) Απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση, με την υπ΄ αριθμ 348/2019 (ΑΔΑ: ΩΟΩΠΩΛΜ-Ν45) Απόφαση Δημάρχου, για διεξαγωγή κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ., είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

  1. Αφένδρα Φωτεινή, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό
  2. Κανέλλος Αναστάσιος, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης.

Σας γνωστοποιούμε ότι η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 και ώρα 11:30 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).