Τρίτη 06 Ιουν 2023
Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2020 16:26

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης έργου και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ.για το έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΕΩΣ ΤΗΝ 7Η Δ.Κ.» .

Η Διεύθυνση Οδοποιίας αποχέτευσης & Κοινοχρήστων χώρων , κατ’ εφαρμογή των διατάξεων:

  1. Της παρ. 8(β) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
  2. Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
  3. Της ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29/12/2017 τ. Β’) απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή τεσσάρων (4) μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση θα διενεργηθεί από την επιτροπή του άρθρου 5 της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β29-12-2017) απόφασης, η οποία ορίσθηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ., με την υπ’ αριθ. 16 /13-01-2020 Π.Ο.Ε.(ΑΔΑ ΨΨΜ5Ω6Μ-ΒΜΓ) και αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου “«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΕΩΣ ΤΗΝ 7Η Δ.Κ.» προϋπολογισμού 24.000.000,00 €.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και κατατάσσεται στην κατηγορία Οδοποιίας.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 05/06/2020 και ώρα 12:30 μ.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Οδοποιίας Αποχέτευσης & Κοινοχρήστων χώρων, μέσω της ιστοσελίδας www.mimed.ggde.gr.